Pages Icon
Đại hội đồng cổ đông
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản
Lượt xem : 3719
Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo file đính kèm.

Trân trọng !

Tải về