Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình công nghiệp
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Nhà máy Toyota
Tên dự án: Nhà máy Toyota
Nhà thầu chính: Công ty Liên danh Vinata
Địa điểm: Tỉnh Vĩnh Phúc
Năm thực hiện: 2012
Design-build by Xuan Mai Corp