Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình công nghiệp
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Nhà máy Canon
Tên dự án: Nhà máy Canon
Nhà thầu chính: Công ty Liên danh Vinata
Địa điểm: Khu công nghệ Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Năm thực hiện: 2008
Design-build by Xuan Mai Corp