Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình công nghiệp
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Nhà máy Intel
Tên dự án: Nhà máy Intel
Nhà thầu chính: Công ty Liên danh Vinata
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm thực hiện: 2008
Design-build by Xuan Mai Corp