Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình công nghiệp
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Nhà máy Pioneer - giai đoạn 2
Tên dự án: Nhà máy Pioneer
Nhà thầu chính: Công ty Zenitaka
Địa điểm: Khu công nghiệp Nomura, TP. Hải Phòng
Năm thực hiện: 2008
Design-build by Xuan Mai Corp