Đại hội đồng cổ đông
12.05.2012

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012
Tải về
12.05.2012

Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2012
Tải về
18.04.2012

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012
Tải về
12.03.2012

Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012
Tải về
07.02.2012

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Tải về
23.11.2011

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông tháng 11

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông tháng 11
Tải về