Đại hội đồng cổ đông
22.04.2013

Báo cáo Hội đồng quản trị

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo Hội đồng quản trị
Tải về
19.04.2013

Quy chế Đại hội cổ đông 2013

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Quy chế Đại hội cổ đông 2013
Tải về
16.04.2013

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2013

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2013
Tải về
15.04.2013

Dự thảo điều lệ sửa đổi

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Dự thảo điều lệ sửa đổi
Tải về
10.04.2013

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2013

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2013
Tải về
09.04.2013

Báo cáo Ban kiểm soát

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo Ban kiểm soát
Tải về
02.04.2013

Chương trình Đại hội cổ đông 2013

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Chương trình Đại hội cổ đông 2013
Tải về
16.03.2013

Quy chế bầu cử HĐQT, BKS

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Quy chế bầu cử HĐQT, BKS
Tải về
16.03.2013

Báo cáo mức trả thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng cho ban điều hành 2012

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo mức trả thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng cho ban điều hành 2012
Tải về
11.03.2013

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
Tải về
26.02.2013

Tờ trình phê duyệt mức trả thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng cho ban điều hành 2013

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tờ trình phê duyệt mức trả thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng cho ban điều hành 2013
Tải về
07.02.2013

Ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Tải về