Đại hội đồng cổ đông
26.09.2013

Phiếu đăng ký, ủy quyền tham dự và tài liệu ĐHCĐ ngày 11-10-2013

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Phiếu đăng ký, ủy quyền tham dự và tài liệu ĐHCĐ ngày 11-10-2013
Tải về
25.09.2013

Thông báo mời ĐHCĐ bất thường 2013

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo mời ĐHCĐ bất thường 2013
Tải về
13.09.2013

Sơ yếu lý lịch đề cử thành viên BKS

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Sơ yếu lý lịch đề cử thành viên BKS
Tải về
09.09.2013

Ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội cổ đông bất thường

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội cổ đông bất thường
Tải về
09.08.2013

Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2013

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2013
Tải về
09.08.2013

Biên bản Đại hội cổ đông bất thường 2013

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Biên bản Đại hội cổ đông bất thường 2013
Tải về
23.07.2013

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường 2013

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường 2013
Tải về
05.07.2013

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội cổ đông bất thường

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội cổ đông bất thường
Tải về
24.04.2013

Biên bản, nghị quyết ĐHCĐ 2013

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Biên bản, nghị quyết ĐHCĐ 2013
Tải về
22.04.2013

Tờ trình sửa đổi điều lệ

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tờ trình sửa đổi điều lệ năm 2013
Tải về
22.04.2013

Tờ trình xin bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tờ trình xin bổ sung ngành nghề kinh doanh
Tải về
22.04.2013

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuân 2012

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tờ trình phương án phân phối lợi nhuân 2012
Tải về