Đại hội đồng cổ đông
01.08.2014

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản
Tải về
25.03.2014

Đính chính nội dung thay đổi tên công ty trong biên bản và nghị quyết ĐHCĐ 2014

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Đính chính nội dung thay đổi tên công ty trong biên bản và nghị quyết ĐHCĐ 2014
Tải về
22.03.2014

Biên bản & Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Biên bản & Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014
Tải về
21.03.2014

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Tải về
21.03.2014

Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019
Tải về
07.03.2014

Thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Tải về
01.03.2014

Mẫu phiếu đăng ký & Ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông 2014

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Mẫu phiếu đăng ký & Ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông 2014
Tải về
14.02.2014

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội cổ đông

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội cổ đông
Tải về
11.10.2013

Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2013

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2013
Tải về
10.10.2013

Tài liệu ĐHCĐ ngày 11-10-2013

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tài liệu ĐHCĐ ngày 11-10-2013
Tải về
09.10.2013

Dự thảo chương trình Đại hội ngày 11-10-2013

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Dự thảo chương trình Đại hội ngày 11-10-2013
Tải về
04.10.2013

Danh sách đề cử thành viên HĐQT

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Danh sách đề cử thành viên HĐQT
Tải về