Đại hội đồng cổ đông
11.02.2019

Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuố cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuố cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019
Tải về
11.02.2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Tải về
11.04.2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tải về
09.04.2018

Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Tải về
25.04.2017

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
Tải về
20.04.2017

Thông báo mời tham dự ĐHCĐ năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo mời tham dự ĐHCĐ năm 2017
Tải về
05.04.2017

Thông báo xác nhận danh sách để ĐHCĐ năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo xác nhận danh sách để ĐHCĐ năm 2017
Tải về
02.04.2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2016

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2016
Tải về
01.04.2016

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016
Tải về
26.05.2015

Thông báo thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 18 và chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Hà Nội

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 18 và chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Hà Nội
Tải về
09.04.2015

Biên bản nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Biên bản nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
Tải về
04.04.2015

Tài liệu Đại hội cổ đông 2015

Kính gửi: Quý cổ đông, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý cổ đông tài liệu Đại hội cổ đông 2015
Tải về