Đại hội đồng cổ đông
30.05.2020

Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Tải về
29.05.2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng thường niên năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo mời họp Đại hội đồng thường niên năm 2020
Tải về
11.06.2019

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết thông qua lấy YK cổ đông bằng VB

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết thông qua lấy YK cổ đông bằng VB
Tải về
20.04.2019

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019
Tải về
20.04.2019

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
Tải về
13.04.2019

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tải về
13.04.2019

Mẫu phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Mẫu phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Tải về
10.04.2019

Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tải về
10.04.2019

Sơ yếu lý lịch các ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Sơ yếu lý lịch các ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tải về
06.04.2019

Thông báo đề cử ứng cử HĐQT Ban kiểm soát

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo đề cử ứng cử HĐQT Ban kiểm soát
Tải về
25.03.2019

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2019
Tải về
06.03.2019

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Tải về