Đại hội đồng cổ đông
28.04.2022

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Tải về
28.04.2022

Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Tải về
25.03.2022

Tài liệu dự thảo ĐHĐCĐ thường niên 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tài liệu dự thảo ĐHĐCĐ thường niên 2022
Tải về
25.03.2022

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Tải về
27.04.2021

Biên bản nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Biên bản nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Tải về
22.04.2021

Sơ yếu lý lịch Bà Đỗ Thị Huệ

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Sơ yếu lý lịch Bà Đỗ Thị Huệ
Tải về
22.04.2021

Thông báo đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Minh Trang

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Minh Trang
Tải về
22.04.2021

Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT
Tải về
06.04.2021

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tải về
06.04.2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng thường niên năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo mời họp Đại hội đồng thường niên năm 2021
Tải về
13.06.2020

Công bố thông tin về Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin về Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tải về
30.05.2020

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tải về