Công bố thông tin
24.03.2020

Công bố thông tin hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Tải về
29.02.2020

Thông báo thay đổi số lượng CP lưu hành

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo thay đổi số lượng CP lưu hành
Tải về
28.02.2020

Công bố thông tin ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách DHDCD 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách DHDCD 2020
Tải về
04.02.2020

Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài - mã chứng khoán XMC

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài - mã chứng khoán XMC
Tải về
20.01.2020

Thông báo gia hạn nộp báo cáo tài chính

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo gia hạn nộp báo cáo tài chính
Tải về
31.12.2019

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
Tải về
30.12.2019

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của XMC

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của XMC
Tải về
28.12.2019

Công bố thông tin bất thường về việc đăng kí chào bán cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin bất thường về việc đăng kí chào bán cổ phiếu ra công chúng
Tải về
29.11.2019

Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn cụ thể của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn cụ thể của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng
Tải về
31.10.2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu Công ty TNHH Khải Hưng

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo giao dịch cổ phiếu Công ty TNHH Khải Hưng
Tải về