Công bố thông tin
18.08.2020

Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
Tải về
17.08.2020

Công bố thông tin quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
Tải về
14.08.2020

Đính chính công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng xin ý kiến cổ đông ký hợp đồng Việt Lào

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Đính chính công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng xin ý kiến cổ đông ký hợp đồng Việt Lào
Tải về
11.08.2020

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng xin ý kiến cổ đông ký hợp đồng Việt Lào

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng xin ý kiến cổ đông ký hợp đồng Việt Lào
Tải về
31.07.2020

Thông báo nghỉ hưu của Ông Vũ Ngọc Nho - Phó Ban Kiểm toán nội bộ Cty XMC

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo nghỉ hưu của Ông Vũ Ngọc Nho - Phó Ban Kiểm toán nội bộ Cty XMC
Tải về
01.07.2020

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
Tải về
01.07.2020

Công bố thông tin về việc thoái vốn Công ty Xuân Mai Thanh Hóa

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin về việc thoái vốn Công ty Xuân Mai Thanh Hóa
Tải về
04.06.2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Đinh Viết Long - PTGĐ Công ty

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Đinh Viết Long - PTGĐ Công ty
Tải về
11.05.2020

Công bố thông tin quyết định chấp thuận giao dịch bổ sung HNX

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin quyết định chấp thuận giao dịch bổ sung HNX
Tải về
05.05.2020

Công bố thông tin ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách ĐHĐCĐ năm 2020 lần 2

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách ĐHĐCĐ năm 2020 lần 2
Tải về
10.04.2020

Thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 26

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 26
Tải về