Công bố thông tin
14.02.2021

Công văn giải trình chênh lệch giảm lợi nhuận Quý 4/2011 so với Quý 4/2010 của Công ty Mẹ

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công văn giải trình chênh lệch giảm lợi nhuận Quý 4/2011 so với Quý 4/2010 của Công ty Mẹ
Tải về
08.01.2021

Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Phong giữ chức vụ PTGĐ Công ty

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Phong giữ chức vụ PTGĐ Công ty
Tải về
04.01.2021

Thông báo chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo chi trả cổ tức năm 2019
Tải về
18.12.2020

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Tải về
14.12.2020

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng trả cổ tức năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo ngày đăng kí cuối cùng trả cổ tức năm 2019
Tải về
27.11.2020

Công bố thông tin Chi nhánh miền nam thành lập Công ty TNHH MTV Xuân Mai Bình Dương

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin Chi nhánh miền nam thành lập Công ty TNHH MTV Xuân Mai Bình Dương
Tải về
16.11.2020

Công bố thông tin gia hạn bổ nhiệm Phó TGĐ Ông Đinh Viết Long

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin gia hạn bổ nhiệm Phó TGĐ Ông Đinh Viết Long
Tải về
22.09.2020

Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCD năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCD năm 2020
Tải về
22.08.2020

Công văn giải trình chênh lệnh LNST báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công văn giải trình chênh lệnh LNST báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020
Tải về