Công bố thông tin
29.08.2013

Công bố thông tin bất thường

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin bất thường
Tải về
25.07.2013

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tình hình quản trị Công ty
Tải về
15.07.2013

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2013

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2013
Tải về
25.01.2013

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2012

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2012
Tải về
27.07.2012

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2012

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2012
Tải về
20.07.2012

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh DVTH

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh DVTH
Tải về