Công bố thông tin
26.12.2022

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu Công ty TNHH Khải Hưng

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu Công ty TNHH Khải Hưng
Tải về
26.12.2022

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu Bà Nguyễn Minh Trang

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu Bà Nguyễn Minh Trang
Tải về
22.11.2022

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty TNHH Khải Hưng

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty TNHH Khải Hưng
Tải về
21.11.2022

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Bùi Khắc Sơn

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Bùi Khắc Sơn
Tải về
09.11.2022

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Công ty Khải Hưng

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Công ty Khải Hưng
Tải về
09.11.2022

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Ông Bùi Khắc Sơn

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Ông Bùi Khắc Sơn
Tải về
15.07.2022

Công bố thông tin HĐ kiểm toán BCTC năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về thông tin HĐ kiểm toán BCTC năm 2022
Tải về
15.07.2022

Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về thông tin danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022
Tải về
02.03.2022

Thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên cổ phiếu

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên cổ phiếu
Tải về
01.03.2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020
Tải về
01.03.2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020 và thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020 và thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Tải về
22.02.2022

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ năm 2022 và trả cổ tức năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ năm 2022 và trả cổ tức năm 2020
Tải về