Công bố thông tin
22.06.2019

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
Tải về
21.06.2019

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên trên Upcom

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên trên Upcom
Tải về
14.06.2019

Công bố thông tin thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành
Tải về
07.06.2019

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
Tải về
04.06.2019

Thông báo nghỉ việc hưởng BHXH ông Trần Trọng Diên PTGĐ

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo nghỉ việc hưởng BHXH ông Trần Trọng Diên PTGĐ
Tải về
09.05.2019

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để trả cổ tức năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để trả cổ tức năm 2018
Tải về
09.05.2019

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018
Tải về
08.05.2019

Giải trình chênh lệch tăng LNST quý I năm 2019 so với quý I năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch tăng LNST quý I năm 2019 so với quý I năm 2018
Tải về
02.05.2019

Công bố thông tin báo cáo của cổ đông lớn NT Thu Huyền chuyển nhượng CP cho Nguyễn Phương Lan

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin báo cáo của cổ đông lớn NT Thu Huyền chuyển nhượng CP cho Nguyễn Phương Lan
Tải về
24.04.2019

Thông báo bầu chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo bầu chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
Tải về