Công bố thông tin
15.07.2022

Công bố thông tin HĐ kiểm toán BCTC năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về thông tin HĐ kiểm toán BCTC năm 2022
Tải về
15.07.2022

Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về thông tin danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022
Tải về
02.03.2022

Thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên cổ phiếu

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên cổ phiếu
Tải về
01.03.2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020
Tải về
01.03.2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020 và thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020 và thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Tải về
22.02.2022

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ năm 2022 và trả cổ tức năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ năm 2022 và trả cổ tức năm 2020
Tải về
28.01.2022

Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo quản trị Công ty năm 2021
Tải về
28.01.2022

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2021
Tải về
24.01.2022

Công bố thông tin hủy thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về công bố thông tin hủy thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
Tải về
04.01.2022

Công bố thông tin bổ nhiệm PTGĐ đối với ông Nguyễn Minh Đức

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về công bố thông tin bổ nhiệm PTGĐ đối với ông Nguyễn Minh Đức
Tải về
31.12.2021

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chào mua CP Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chào mua CP Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú
Tải về
31.12.2021

Bản công bố thông tin chào mua công khai cổ phần Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về bản công bố thông tin chào mua công khai cổ phần Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú
Tải về