Báo cáo tài chính
04.11.2017

Báo cáo Tài chính công ty mẹ 9 tháng năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo Tài chính công ty mẹ 9 tháng năm 2017
Tải về
04.11.2017

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2017
Tải về
20.08.2017

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017
Tải về
01.08.2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017
Tải về
20.07.2017

Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn N2010

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn năm 2010
Tải về
20.05.2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017
Tải về
17.05.2017

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2017
Tải về
01.04.2017

BCTC Hợp nhất đã kiểm toán năm 2016

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về BCTC Hợp nhất đã kiểm toán năm 2016
Tải về
17.03.2017

BCTC hợp nhất trước kiểm toán N2016

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về BCTC hợp nhất trước kiểm toán N2016
Tải về
17.03.2017

BCTC Công ty mẹ trước kiểm toán năm 2016

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về BCTC Công ty mẹ trước kiểm toán năm 2016
Tải về
17.03.2017

BCTC Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2016

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về BCTC Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2016
Tải về
11.02.2017

Báo cáo sử dụng vốn Năm 2010-L7

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo sử dụng vốn Năm 2010
Tải về