Báo cáo tài chính
14.08.2019

Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán
Tải về
14.08.2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán
Tải về
02.08.2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019
Tải về
30.07.2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019
Tải về
29.07.2019

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 tháng đầu năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 tháng đầu năm 2019
Tải về
22.05.2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính quý I năm 2019
Tải về
08.05.2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính quý I năm 2019
Tải về
26.03.2019

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018
Tải về
26.03.2019

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018
Tải về
15.03.2019

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 trước kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 trước kiểm toán
Tải về
12.03.2019

Báo cáo tài chính năm 2018 trước kiểm toán công ty mẹ

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính năm 2018 trước kiểm toán công ty mẹ
Tải về
15.11.2018

Báo cáo tài chính Hợp nhất 9 tháng năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất 9 tháng năm 2018
Tải về