Báo cáo tài chính
30.03.2020

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC CT mẹ 2019 với 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC CT mẹ 2019 với 2018
Tải về
24.03.2020

Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty mẹ đã kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty mẹ đã kiểm toán
Tải về
21.01.2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2019
Tải về
20.01.2020

Báo cáo tài chinh mẹ quý 4 năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chinh mẹ quý 4 năm 2019
Tải về
20.01.2020

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính riêng năm 2019 so với năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính riêng năm 2019 so với năm 2018
Tải về
20.01.2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019
Tải về
20.01.2020

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 so với năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 so với năm 2018
Tải về
21.10.2019

Giải trình chênh lệch BCTC Công ty mẹ Quý 3 năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch BCTC Công ty mẹ Quý 3 năm 2019
Tải về
21.10.2019

Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 2019
Tải về
21.10.2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2019
Tải về
21.10.2019

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3 năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3 năm 2019
Tải về
27.08.2019

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 Hợp nhất Công ty

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 Hợp nhất Công ty
Tải về