Báo cáo tài chính
30.10.2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2020
Tải về
31.08.2020

Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất bán niên năm 2020 so với bán niên năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất bán niên năm 2020 so với bán niên năm 2019
Tải về
31.08.2020

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020
Tải về
18.08.2020

Báo cáo tài chính đã kiểm toán công ty mẹ bán niên năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính đã kiểm toán công ty mẹ bán niên năm 2020
Tải về
30.07.2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
Tải về
30.07.2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2020
Tải về
04.05.2020

Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019
Tải về
04.05.2020

Giải trình chênh lệch BCTC Công ty mẹ quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch BCTC Công ty mẹ quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019
Tải về
04.05.2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020
Tải về
04.05.2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2020
Tải về
01.04.2020

Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019
Tải về
31.03.2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán
Tải về