Báo cáo tài chính
30.07.2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2021
Tải về
30.07.2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2 năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2 năm 2021
Tải về
12.05.2021

Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất Q1 năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất Q1 năm 2021
Tải về
12.05.2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2021
Tải về
07.04.2021

Giải trình BCTC Công ty mẹ năm 2020 đã kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình BCTC Công ty mẹ năm 2020 đã kiểm toán
Tải về
07.04.2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020 đã kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020 đã kiểm toán
Tải về
07.04.2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
Tải về
01.02.2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 năm 2020
Tải về
01.02.2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2020
Tải về
30.10.2020

Giải trình chênh lệch LNST Công ty mẹ quý 3 năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch LNST Công ty mẹ quý 3 năm 2020
Tải về
30.10.2020

Giải trình chênh lệch LNST Hợp nhất quý 3 năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch LNST Hợp nhất quý 3 năm 2020
Tải về
30.10.2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 năm 2020
Tải về