Báo cáo tài chính
28.01.2022

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về giải trình chênh lệch báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2021
Tải về
28.01.2022

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2021
Tải về
01.11.2021

Giải trình chênh lệch BCTC Cty mẹ 9 tháng năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch BCTC Cty mẹ 9 tháng năm 2021
Tải về
01.11.2021

Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất 9 tháng năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất 9 tháng năm 2021
Tải về
01.11.2021

Báo cáo tài chính Công ty mẹ 9 tháng đầu năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty mẹ 9 tháng đầu năm 2021
Tải về
01.11.2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất 9 tháng đầu năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất 9 tháng đầu năm 2021
Tải về
06.10.2021

Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021
Tải về
06.10.2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021
Tải về
01.10.2021

Giải trình chênh lệch BCTC Cty mẹ 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch BCTC Cty mẹ 6 tháng đầu năm 2021
Tải về
01.10.2021

Báo cáo tài chính Cty mẹ đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Cty mẹ đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021
Tải về
30.07.2021

Giải trình chênh lệch BCTC Công ty mẹ Qúy 2 năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch BCTC Công ty mẹ Qúy 2 năm 2021
Tải về
30.07.2021

Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất Qúy 2 năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất Qúy 2 năm 2021
Tải về