Báo cáo tài chính
01.08.2022

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2022
Tải về
01.08.2022

Giải trình báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2022
Tải về
04.05.2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2022
Tải về
04.05.2022

Giải trình LNST báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình LNST báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2022
Tải về
04.05.2022

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2022
Tải về
04.05.2022

Giải trình LSNT báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về giải trình LSNT báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2022
Tải về
30.03.2022

Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2021
Tải về
30.03.2022

Báo cáo tài chính Công ty mẹ sau kiểm toán năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty mẹ sau kiểm toán năm 2021
Tải về
30.03.2022

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính Công ty mẹ sau kiểm toán năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính Công ty mẹ sau kiểm toán năm 2021
Tải về
30.03.2022

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2021
Tải về
28.01.2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021
Tải về
28.01.2022

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021
Tải về