Báo cáo tài chính
31.12.2010

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý IV năm 2010

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010
Tải về
20.10.2010

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2010

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2010
Tải về
30.06.2010

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2010

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2010
Tải về
30.06.2010

Báo cáo tài chính bán niên sau soát xét công ty mẹ 2010

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính bán niên sau soát xét công ty mẹ 2010
Tải về
30.06.2010

Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2010

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2010
Tải về
12.04.2010

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2010

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2010
Tải về