Báo cáo tài chính
27.03.2012

Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2011

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2011
Tải về
15.02.2012

Báo cáo tài chính Công ty mẹ sau kiểm toán 2011

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty mẹ sau kiểm toán 2011
Tải về
31.12.2011

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV 2011

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV 2011
Tải về
24.10.2011

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2011

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2011
Tải về
23.10.2011

Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2011

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2011
Tải về
30.09.2011

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý III năm 2011

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính tổng hợp Quý III năm 2011
Tải về
30.06.2011

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2011

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2011
Tải về
30.06.2011

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2011

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2011
Tải về
31.03.2011

Báo cáo tài chính Công ty me Quý I 2011

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty me Quý I 2011
Tải về
19.03.2011

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2011

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2011
Tải về
19.01.2011

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2011

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2011
Tải về
31.12.2010

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2010

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2010
Tải về