Báo cáo tài chính
15.11.2016

Giải trình chênh lệch LNST N2016 so với năm 2015 công ty mẹ và hợp nhất

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch LNST N2016 so với năm 2015 công ty mẹ và hợp nhất
Tải về
08.11.2016

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2016

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2016
Tải về
08.11.2016

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016 Công ty mẹ

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016 Công ty mẹ
Tải về
29.08.2016

Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 trước kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 trước kiểm toán
Tải về
29.08.2016

Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 đã kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 đã kiểm toán
Tải về
13.08.2016

Báo cáo Tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm đã kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo Tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm đã kiểm toán
Tải về
10.08.2016

Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 01 năm 2016 trước kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 01 năm 2016 trước kiểm toán
Tải về
13.05.2016

Báo cáo tài chính Công ty Xuân Mai qúy I 2016

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty Xuân Mai qúy I 2016
Tải về
31.03.2016

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2015

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2015
Tải về
31.03.2016

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015
Tải về
29.02.2016

Báo cáo Tài chính Công ty mẹ trước kiểm toán năm 2015

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo Tài chính Công ty mẹ trước kiểm toán năm 2015
Tải về
01.12.2015

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2015

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2015
Tải về