Báo cáo tài chính
28.01.2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 năm 2022
Tải về
28.01.2023

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2022
Tải về
28.01.2023

Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022 so với quý 4 năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022 so với quý 4 năm 2021
Tải về
28.01.2023

Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính riêng năm 2022 so với năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính riêng năm 2022 so với năm 2021
Tải về
31.10.2022

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về giải trình chênh lệch báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 năm 2022
Tải về
31.10.2022

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về giải trình chênh lệch báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2022
Tải về
31.10.2022

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2022
Tải về
31.10.2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 năm 2022
Tải về
29.08.2022

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét giữa niên độ năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét giữa niên độ năm 2022
Tải về
29.08.2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2022
Tải về
01.08.2022

Giải trình báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2022
Tải về
01.08.2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2022
Tải về