Pages Icon
Báo cáo tài chính
[25.07.2014]
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II-2013
[01.08.2013]
Giải trình chênh lệch LNST quý 2 năm 2013 so với quý 2 năm 2012
[01.07.2013]
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II-2013
[31.03.2013]
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2013
[31.03.2013]
Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty mẹ Quý I/2013
[29.03.2013]
Giải trình báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ sau kiểm toán 2012 và Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất sau...
[21.03.2013]
Báo cáo tài chính hợp nhất 2012
[31.12.2012]
Báo cáo tài chính Công ty mẹ 2012
[21.01.2013]
Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty mẹ Quý IV năm 2012
[21.01.2013]
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2012
[20.10.2012]
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III-2012
[20.10.2012]
Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty mẹ Quý III-2012