Pages Icon
Báo cáo tài chính
[23.01.2014]
Báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ Quý IV-2013
[22.10.2013]
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý III-2013
[21.10.2013]
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2013
[20.10.2013]
Giải trình báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III-2013
[08.10.2013]
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2013
[10.08.2013]
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét 6 tháng đầu năm 2013
[30.06.2013]
Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét, Giải trình BCTC Công ty mẹ sau kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013
[30.06.2013]
Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét, Giải trình BCTC Công ty mẹ sau kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013
[13.08.2013]
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 2-2013 so với Quý 2-2012
[25.07.2014]
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II-2013
[01.08.2013]
Giải trình chênh lệch LNST quý 2 năm 2013 so với quý 2 năm 2012
[01.07.2013]
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II-2013