Pages Icon
Báo cáo tài chính
[30.06.2014]
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu...
[19.05.2014]
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I-2014
[02.06.2014]
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I-2014 theo...
[20.03.2014]
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2013
[20.03.2014]
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2013
[23.01.2014]
Báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ Quý IV-2013
[22.10.2013]
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý III-2013
[21.10.2013]
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2013
[20.10.2013]
Giải trình báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III-2013
[08.10.2013]
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2013
[10.08.2013]
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét 6 tháng đầu năm 2013
[30.06.2013]
Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét, Giải trình BCTC Công ty mẹ sau kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013