Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Chợ Thái
Tên dự án: Chợ Thái
Chủ đầu tư: Công ty CP Trung Tín
Địa điểm: Thành phố Thái Nguyên
Năm thực hiện: 2007
Design-build by Xuan Mai Corp